TMS 2013 PL

 

 

Klub Pływacki "Meduza"

INFORMACJE O NAS

JESTEŚMY GRUPĄ PRZYJACIÓŁ,KTÓRYCH POŁĄCZYŁA WSPÓLNA PASJA CHĘĆ NIESIENIA POMOCY INNYM.
WIĘKSZOŚĆ Z NAS OD KILKUNASTU LAT PRACUJE ZAWODOWO.
JAKO RATOWNIK WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO I INSTRUKTOR PŁYWANIA .
NABYTE DOŚWIADCZENIE POZWOLIŁO NAM PODJĄĆ DECYZJĘ O UTWORZENIU PROFESJONALNEJ SZKOŁY PŁYWANIA, A W NIEDALEKIEJ PRZYSZŁOŚCI MYŚLIMY O KLUBIE PŁYWACKIM.
PODCZAS ZAJĘĆ GWARANTUJEMY MIŁĄ I CIEPŁĄ ATMOSFERĘ.
WSZYSTKICH CHĘTNYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA NASZE ZAJĘCIA ,WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ W AKTUALNOŚCIACH.

Klub Pływacki "Meduza" ZAPRASZA

Krzysztof Mróz

KRZYSZTOF MRÓZ ST. RATOWNIK WODNY, INSTRUKTOR PŁYWANIA 

Tel: 534 841 929

 

SŁAWOMIR KLONOWSKI RATOWNIK WODNY, INSTRUKTOR PŁYWANIA

Tel: 606 870 873

MACIEJ WRÓBLEWSKI RATOWNIK WODNY, INSTRUKTOR PŁYWANIA

Tel: 512 723 223

PAWEŁ WŁODAREK ST. RATOWNIK WODNY, INSTRUKTOR PŁYWANIA

Tel: 507 121 187

ADAM MARKOWSKI INSTRUKTOR RATOWNICTWA, TRENER PŁYWANIA

Tel: 792 111 264

Program podstawowej nauki pływania

 1. Wstępna adap­ta­cja do środo­wi­ska wodnego

 2. Nauka wyde­chu do wody

 3. Nauka wyczu­wa­nia wyporu wody

 4. Nauka leże­nia na piersiach

 5. Nauka leże­nia na grzbiecie

 6. Nauka pośli­zgu na pier­siach i grzbiecie

 7. Nauka naprze­mian­stron­nej pracy nóg na pier­siach i grzbiecie

 8. Nauka ele­men­tar­nej pracy rąk na pier­siach i grzbiecie

 9. Nauka koor­dy­na­cji pracy ramion z odde­chem w pły­wa­niu na pier­siach i grzbiecie

 10. Nauka skoku na nogi do wody

 11. Dosko­na­le­nie pły­wa­nia krau­lem na pier­siach– prze­pły­wa­nie coraz dłuż­szych odcinków

 12. Dosko­na­le­nie pły­wa­nia na grzbie­cie– prze­pły­wa­nie coraz dłuż­szych odcinków

 13. Nauka wśli­zgów do wody z brzegu basenu

 14. Nauka skoku na główkę

Rozgrzewka

Przed wejściem do basenu należy pamiętać o rozgrzewce. Jest ona niezbędna, gdyż zapobiega skurczom i przygotowuje nasz organizm do wysiłku. Rozgrzewka może polegać na marszu lub truchcie w miejscu, krążeniu ramionami i biodrami oraz ćwiczeniach rozciągających najważniejsze grupy mięśniowe.

Systematyczne pływanie pozwoli uzyskać zgrabną sylwetkę, nie powodując przeciążeń i modelując ciało. Obecna pora roku wymusza korzystanie z krytych pływalni, jednak w Polsce sport ten staje się coraz bardziej popularny, stąd coraz więcej miejsc, gdzie można również zimą popływać.


Na naukę pływania nigdy nie jest za późno. Korzyści wynikające z tej dyscypliny sportowej są ogromne, dlatego zachęcam, aby przezwyciężyć strach i wypróbować tą dyscyplinę.

Rekordy świata w pływaniu

Michael Phelps (USA) zdobył podczas Igrzyskach Olimpijskich w Atenach (2004) i Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie (2008) 14 złotych medali, w tym aż 8 w Pekinie, stając się olimpijczykiem wszech czasów.
Mark Spitz (USA) na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium w 1972 r. roku zdobył 7 złotych medali.
Australijski pływak Ian Thorpe zdobył 11 złotych medali mistrzostw świata.
Thorpe, wygrywając 400 m stylem dowolnym na mistrzostwach świata w Perth w 1998, w wieku 15 lat i 3 miesięcy, stał się najmłodszym mistrzem świata w historii. Od tamtej pory aż do igrzysk w Atenach nie przegrał na tym dystansie.
Michael Phelps (USA) na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie 2008 zdobył 8 złotych medali ustanawiając przy tym 7 rekordów świata.

Dzisiaj96
Wczoraj213
W tygodniu1389
W miesiącu4256
Wszytskie1401053
styczeń 2021
pwścpsn
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Historia pływania

Umiejętność pływania człowiek wykorzystywał w czasach starożytnych, o czym świadczą rysunki sprzed czterech tysięcy lat z Asyrii, Libii i Egiptu. Pierwsza technika pływacka, stosowana w starożytności i średniowieczu, zwana obecnie piesek, polegała na położeniu się, na brzuchu. Głowa uniesiona była nad wodą a ramiona pracowały naprzemianstronnie pod powierzchnią. Starożytni umiejętność pływania stawiali na równi z umiejętnością pisania i czytania[. Pierwszy oficjalny konkurs pływacki zorganizowano w Japonii w 35 r. p.n.e.[1]

Regulamin

1. Na pły­walni obo­wią­zuje zacho­wa­nie porządku, czy­sto­ści i spokoju.
2. Na pły­walni obo­wią­zuje zakaz spo­ży­wa­nia napo­jów, jedze­nia, pale­nia papie­ro­sów, żucia gumy i zała­twia­nia potrzeb fizjo­lo­gicz­nych w wodzie.
3. Uczest­ni­ków zajęć na pły­walni obo­wią­zuje czy­sty strój kąpielowy.
4. Odzież wierzch­nią wszy­scy uczest­nicy obo­wiąz­kowo pozo­sta­wiają w szatni.
5, Osoby korzy­sta­jące z pły­walni obo­wią­zuje kąpiel pod natry­skiem przed roz­po­czę­ciem zajęć.
6, Na pły­walni obo­wią­zuje pod­po­rząd­ko­wa­nie się decy­zjom pro­wa­dzą­cego zaję­cia w spra­wach doty­czą­cych porządku, bez­pie­czeń­stwa na tere­nie pły­walni oraz prze­strze­ga­nia regu­la­minu pływalni.
7. Na tere­nie pły­walni nie mogą prze­by­wać osoby pod wpły­wem alko­holu i innych używek.
8. Pro­wa­dzący zaję­cia ani wła­ści­ciel obiektu nie odpo­wiada za rze­czy zaginione.
9. Osoby naru­sza­jące porzą­dek publiczny lub prze­pisy regu­la­minu będą usu­wane z terenu basenu nie­za­leż­nie od ewen­tu­al­nego skie­ro­wa­nia sprawy na drogę postę­po­wa­nia w spra­wach o wykroczenie.
10. Osoby nisz­czące sprzęt lub urzą­dze­nia pły­walni poniosą odpo­wie­dzial­ność mate­rialną
11. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu Szkoły Pływania MEDUZA, Organizacja nauki pływania lub regulaminów obiektów, na których prowadzone są zajęcia mogą zostać skreślone z listy uczestników BEZ ZWRACANIA NALEŻNOŚCI ZA ZAJĘCIA.

12. Szkoła Pływania Meduza nie dokonuje zwrotów wpłat za nie zrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego nieobecności w cyklu zajęć.

Współpraca

WOPR Toruń

wopr logo