Informacje o nas

Jesteśmy grupą przyjaciół grupą przyjaciół, których polaczyła wspólna pacja, chęć niesienia pomocy innym. Wiekszosć z nas od kilkunasty lat pracuje zawodowo jako ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia ratunkowego i instruktor pływania. Podczas zajęć gwarantujemy miłą i ciepła atmosferę. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy na nasze zajęcia.

Kontakt

+48 570 703 315 Krzysztof Mróz [duży basen]
+48 507 121 187 Paweł Włodarek [duży basen]
+48 606 870 873 Sławomir Klonowski [mały basen]
+48 512 723 223 Maciej Wróblewski [mały basen]

Adres

ul. Wojska Polskiego 47/33
87-100 Toruń
kujawsko-pomorskie
Polska
meduza.torun@onet.pl

Numer konta

10 9484 1176 2800 0811 6480 0001

Nasza drużyna

Krzysztof Mróz

+48 534 841 929

Instruktor pływania
Starszy Ratownik Wodny

Sławomir Klonowski

+48 606 870 873

Instruktor pływania
Ratownik Wodny

Maciej Wróblewski

+48 512 723 223

Instruktor pływania
Ratownik Wodny

Paweł Włodarek

+48 507 121 187

Instruktor pływania
Starszy Ratownik Wodny

Informacje

Program podstawowej nauki pływania

Program podstawowej nauki pływania

Wstępna adap­ta­cja do środo­wi­ska wodnego
Nauka wyde­chu do wody
Nauka wyczu­wa­nia wyporu wody
Nauka leże­nia na piersiach
Nauka leże­nia na grzbiecie
Nauka pośli­zgu na pier­siach i grzbiecie
Nauka naprze­mian­stron­nej pracy nóg na pier­siach i grzbiecie
Nauka ele­men­tar­nej pracy rąk na pier­siach i grzbiecie
Nauka koor­dy­na­cji pracy ramion z odde­chem w pły­wa­niu na pier­siach i grzbiecie
Nauka skoku na nogi do wody
Dosko­na­le­nie pły­wa­nia krau­lem na pier­siach– prze­pły­wa­nie coraz dłuż­szych odcinków
Dosko­na­le­nie pły­wa­nia na grzbie­cie– prze­pły­wa­nie coraz dłuż­szych odcinków
Nauka wśli­zgów do wody z brzegu basenu
Nauka skoku na główkę

Rozgrzewka

Rozgrzewka

Przed wejściem do basenu należy pamiętać o rozgrzewce.

Jest ona niezbędna, gdyż zapobiega skurczom i przygotowuje nasz organizm do wysiłku. Rozgrzewka może polegać na marszu lub truchcie w miejscu, krążeniu ramionami i biodrami oraz ćwiczeniach rozciągających najważniejsze grupy mięśniowe.

Systematyczne pływanie pozwoli uzyskać zgrabną sylwetkę, nie powodując przeciążeń i modelując ciało.

Obecna pora roku wymusza korzystanie z krytych pływalni, jednak w Polsce sport ten staje się coraz bardziej popularny, stąd coraz więcej miejsc, gdzie można również zimą popływać.

Na naukę pływania nigdy nie jest za późno. Korzyści wynikające z tej dyscypliny sportowej są ogromne, dlatego zachęcam, aby przezwyciężyć strach i wypróbować tą dyscyplinę.

Background Image

Regulamin

1. Na pły­walni obo­wią­zuje zacho­wa­nie porządku, czy­sto­ści i spokoju.
2. Na pły­walni obo­wią­zuje zakaz spo­ży­wa­nia napo­jów, jedze­nia, pale­nia papie­ro­sów, żucia gumy i zała­twia­nia potrzeb fizjo­lo­gicz­nych w wodzie.
3. Uczest­ni­ków zajęć na pły­walni obo­wią­zuje czy­sty strój kąpielowy.
4. Odzież wierzch­nią wszy­scy uczest­nicy obo­wiąz­kowo pozo­sta­wiają w szatni.
5, Osoby korzy­sta­jące z pły­walni obo­wią­zuje kąpiel pod natry­skiem przed roz­po­czę­ciem zajęć.
6, Na pły­walni obo­wią­zuje pod­po­rząd­ko­wa­nie się decy­zjom pro­wa­dzą­cego zaję­cia w spra­wach doty­czą­cych porządku, bez­pie­czeń­stwa na tere­nie pły­walni oraz prze­strze­ga­nia regu­la­minu pływalni.
7. Na tere­nie pły­walni nie mogą prze­by­wać osoby pod wpły­wem alko­holu i innych używek.
8. Pro­wa­dzący zaję­cia ani wła­ści­ciel obiektu nie odpo­wiada za rze­czy zaginione.
9. Osoby naru­sza­jące porzą­dek publiczny lub prze­pisy regu­la­minu będą usu­wane z terenu basenu nie­za­leż­nie od ewen­tu­al­nego skie­ro­wa­nia sprawy na drogę postę­po­wa­nia w spra­wach o wykroczenie.
10. Osoby nisz­czące sprzęt lub urzą­dze­nia pły­walni poniosą odpo­wie­dzial­ność mate­rialną
11. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu Szkoły Pływania MEDUZA, Organizacja nauki pływania lub regulaminów obiektów, na których prowadzone są zajęcia mogą zostać skreślone z listy uczestników BEZ ZWRACANIA NALEŻNOŚCI ZA ZAJĘCIA.
12. Szkoła Pływania Meduza nie dokonuje zwrotów wpłat za nie zrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego nieobecności w cyklu zajęć.

Aktualności

Kursy dla dzieci i młodzieży

MOI DRODZY, KOLEJNY ETAP KURSÓW ORAZ DOSKONALENIA PŁYWANIA ROZPOCZYNAMY 23.09.2023 PODZIAŁ NA GRUPY PONIŻEJ  WSZYSTKIE GRUPY PŁYWALNIA AQUA TORUŃ UL.BAŻYŃSKICH 9/17 GRUPA DZIECI PŁYWAJĄCYCH DUŻY BASEN 23.09.2023. – SOBOTA i NIEDZIELA  godz. 10.00     1 Czytaj dalej…

Pozostań w kontakcie

Lokalizacja

ul. Wojska Polskiego 47/33, 87-100Toruń, kujawsko-pomorskie, Polska

Klub pływacki Meduza

meduza.torun@onet.pl

+48 570 703 315 Krzysztof Mróz [duży basen]
+48 507 121 187 Paweł Włodarek [duży basen]
+48 606 870 873 Sławomir Klonowski [mały basen]
+48 512 723 223 Maciej Wróblewski [mały basen]

Numer konta: 10 9484 1176 2800 0811 6480 0001

Skontaktuj się z nami