1. Na pły­walni obo­wią­zuje zacho­wa­nie porządku, czy­sto­ści i spokoju.
 2. Na pły­walni obo­wią­zuje zakaz spo­ży­wa­nia napo­jów, jedze­nia, pale­nia papie­ro­sów, żucia gumy i zała­twia­nia potrzeb fizjo­lo­gicz­nych w wodzie.
 3. Uczest­ni­ków zajęć na pły­walni obo­wią­zuje czy­sty strój kąpielowy.
 4. Odzież wierzch­nią wszy­scy uczest­nicy obo­wiąz­kowo pozo­sta­wiają w szatni.
 5. Osoby korzy­sta­jące z pły­walni obo­wią­zuje kąpiel pod natry­skiem przed roz­po­czę­ciem zajęć.
 6. Na pły­walni obo­wią­zuje pod­po­rząd­ko­wa­nie się decy­zjom pro­wa­dzą­cego zaję­cia w spra­wach doty­czą­cych porządku, bez­pie­czeń­stwa na tere­nie pły­walni oraz prze­strze­ga­nia regu­la­minu pływalni.
 7. Na tere­nie pły­walni nie mogą prze­by­wać osoby pod wpły­wem alko­holu i innych używek.
 8. Pro­wa­dzący zaję­cia ani wła­ści­ciel obiektu nie odpo­wiada za rze­czy zaginione.
 9. Osoby naru­sza­jące porzą­dek publiczny lub prze­pisy regu­la­minu będą usu­wane z terenu basenu nie­za­leż­nie od ewen­tu­al­nego skie­ro­wa­nia sprawy na drogę postę­po­wa­nia w spra­wach o wykroczenie.
 10. Osoby nisz­czące sprzęt lub urzą­dze­nia pły­walni poniosą odpo­wiedzial­ność mate­rialną.
 11. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu Klubu Pływackiego MEDUZA, Organizacja nauki pływania lub regulaminów obiektów, na których prowadzone są zajęcia mogą zostać skreślone z listy uczestników BEZ ZWRACANIA NALEŻNOŚCI ZA ZAJĘCIA.
 12. Klub Pływacki Meduza nie dokonuje zwrotów wpłat za nie zrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego nieobecności w cyklu zajęć.